ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ހުއްޓާލަނީ

4 ދުވަސް ކުރިން

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ބިންހިއްކުމާއި، ބަނދަރު ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަވަން ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔުތުން

ކަލިނަރީ ދާއިރާއަށް ކިޔަވާކުދިން އަހުލުވެރިކުރުވުން މުހިންމު- މިނިސްޓަރ

6 ދުވަސް ކުރިން

ރާއްޖޭގެ ފަތުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް މިހާރު ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަމުންދަނީ މި ސިނާއަތުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތާއި، ޚާއްސަކޮށް ރިސޯޓްތަކުގަޔާއި ހޮޓާތަކުން ކައްކާކެއްކުންކަމުގައި އިޤްތިޞާދާ

ހަމަލާތައް ހުޓާލާ މަޝްވަރާތަކަށް އެނބުރި އައުމަށް އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި

6 ދުވަސް ކުރިން

އިސްރާއީލާއި ޣައްޒާގެ މުޖާހިދުން ބަދަލުކުރަމުންދާ ޙަމަލާތައް ހުއްޓާލާ މަޝްވަރާތަކަށް އެނބުރި އައުމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސް މަޙްމޫދު އައްބާސް އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އައްބާސް މިކަމަށް ގޮވާލައްވާފައިވަނީ މިޞްރަށް

ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފި

6 ހަފްތާ ކުރިން

ވަރލްޑްކަޕްގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފިއެވެ. ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޮންނަ ޔޫރޯގެ ކޮލިފައިންގ މެޗުތަކާއެކު ޓީމް ގޮވައިގެން

ޕޮޓޯ ގެލަރީ
ވީޑިޔޯ ގެލަރީ
ތާޒާ ޓުވީޓްސް