މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލް

4 ދުވަސް ކުރިން

‏2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވި އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ ‏‏މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި "ޤާނޫނު ނަންބަރު 90/7 ‏‏(ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުރި އިސްރާއީލުގެ އުފެއްދުންތައް ނަގަނީ

4 ދުވަސް ކުރިން

އިސްރާއީލްގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، މިހާރު ބާޒާރުގައި ހުރި އިސްރާއީލްގެ އުފެއްދުންތައް ނަގަން ނިންމައިފި ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަޙްމަދު މުހައްމަދު

ޢީދާ ދިމާކޮށް 7 ދުވަސްވަންދެން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓުމަށް ގޮވާލައިފި

1 ދުވަސް ކުރިން

ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް ޣައްޒާގައި 7 ދުވަސްވަންދެން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން މަނާ ކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްރާއިލަށާ ހަމާސްއަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިޞްރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާގައި ހުންނަވާ

ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

ވަރލްޑްކަޕްގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފިއެވެ. ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޮންނަ ޔޫރޯގެ ކޮލިފައިންގ މެޗުތަކާއެކު ޓީމް ގޮވައިގެން

ޕޮޓޯ ގެލަރީ
ވީޑިޔޯ ގެލަރީ
ތާޒާ ޓުވީޓްސް