ރަށްރަށުގެ ބިންތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަނީ

2 ހަފްތާ ކުރިން

ކުރީ ސަރުކާރުން ހިއްކާފައިހުރި ރަށްރަށުގެ ބިންތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްވެސް ޚާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އަދި އެރަށްރަށަށް ބޭނުންވާނެ ހައުސިންގ

ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމާ ބެހޭ ރޫލިން ގެޒެޓްކޮށްފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

އަންނަމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓީޖީއެސްޓީ ނުވަތަ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން ނަގާ ޖީއެސްޓީ ބާރަ އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރުމާ ބެހޭ ޓެކްސް ރޫލިން ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ ބާރަ އިންސައްތައަށް ބަދަލުވެގެންދަނީ ޖީއެސްޓީގެ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ސައުދީގެ ހައްޖު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

2 ހަފްތާ ކުރިން

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީއަށްދާ ހާޖީންނަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އަލީގައި ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ސައުދީގެ ހައްޖު މިނިސްޓަރ ޑރ.ބަންދަރު ބިން

ޔޫއެސް އޯޕަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ހޯދައިފި

6 ހަފްތާ ކުރިން

ޔޫއެސް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމެރިކާގެ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ހަވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފިއެވެ. އޭނާގެ އަށާރަވަނަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ތަށި ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި ކެރޮލިން ވަޒްނިއާކީއާއި ވާދަކޮށް ސީދާ ދެސެޓުން މެޗު

ޕޮޓޯ ގެލަރީ
ވީޑިޔޯ ގެލަރީ
ތާޒާ ޓުވީޓްސް