މަޖިލީސް އިންތިޙާބާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

1 ދުވަސް ކުރިން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހައިކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ތޭރަ ދާއިރާއެއްގެ މައްސަލަ މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ވަނީ

ރައްޔިތުން، އިޤްތިސާދީ އަދި މާލީ ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން މުހިންމު

1 ދުވަސް ކުރިން

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިޤްތިސާދީ އަދި މާލީ ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކާއި، ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ) އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ

އީރާނުގައި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ސަބްސިޑީ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

1 ދުވަސް ކުރިން

އީރާނުގައި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުންދިޔަ ސަބްސިޑީ މިހަފްތާ ތެރޭގައި ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިހާރުވެސް އީރާނުގެ ބަޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލި، އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު،

ބާސެލޯނާ އެތްލެޓިކޯ ބިލްބާއޯއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު 2 - 1ން ކާމިޔާބުކޮށްފި

2 ދުވަސް ކުރިން

ފަހަތުން އަރައި އެތްލެޓިކޯ ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް، ސްޕެނިޝް ލަލީލާގެ ޗެމްޕިއަން ބާސާ ލީގު ދިފާއުކުރުމުގެ އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފިއެވެ. ބާސާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ދޭއް އެކަކުންނެވެ. އެތްލެޓިކޯ ބިލްބާއޯއިން ކުރި ހޯދާފައިވަނިކޮށް ބާސާގެ

ޕޮޓޯ ގެލަރީ
ވީޑިޔޯ ގެލަރީ
ތާޒާ ޓުވީޓްސް